Trafik Kazası ve Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Trafik Kazası ve Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Trafik Kazası ve Destekten Yoksun Kalma TazminatıT.C.YARGITAY17. HUKUK DAİRESİ
Esas : 2015/2114Karar : 2017/8170Tarih : 26.09.2017
Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalılar … ve … vekili ile davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
KARAR : Davacılar vekili, davalı …’ın ehliyetsiz olarak kullandığı … plakalı araç ile 01.01.2010 tarihinde müvekkillerinin murisi …’ya çarparak ölümüne neden olduğunu, aracın … adına kayıtlı olup davalı … AŞ.’ye sigortalı bulunduğunu, davalı …’ın 3/8 oranında kusurlu bulunduğunu, davalı Sigorta şirketinin aktüerya hesabını yetersiz yaptığını, 11.200 TL gibi düşük bir değer gösterdiğini belirterek şimdilik 10.000 TL maddi tazminatın davalılar … Sigorta A.Ş. ve davalı …’dan, eş için 40.000 TL ve çocuklar için 30.000 er TL olmak üzere toplam 100.000 TL manevi tazminatın işleyecek en yüksek reeskont faiziyle birlikte tüm davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalı …, davaya konu olan … plakalı otomobili 31.03.2008 tarihli tutanak ile davalı …’ın babası …’a sattığını, gerçek malikinin kendisi olmadığını belirterek davanın reddini istemiştir.
Davalı A.Ş. Vekili, vefat eden …’nın mirasçılarına 11.220 TL tutarında ödeme yapıldığını, müvekkili şirketin sorumluluğunun poliçe limitleri ile sınırlı olduğunu, müvekkili şirketin başkaca bir sorumluluğu kalmadığını, müvekkili sigorta şirketinin sigortalı araç sürücüsünün kusuru oranında davacıların yoksun kaldıkları gerçek destek miktarı ile sınırlı olduğunu belirterek davanın reddini istemiştir.
Davalı … vekili, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile, 24.627,11 TL maddi tazminatın 10.01.2010 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacı …’ya verilmesine, … ve …’nın maddi tazminata dair taleplerinin reddine, … için 12.000 TL, … ve … için ayrı ayrı 8.000’er TL manevi tazminatın … Sigorta A.Ş. dışındaki davalılardan 10.01.2010 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacılara ödenmesine, fazlaya dair talebin reddine, karar verilmiş; hüküm, davalılar … ve … vekili ile davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1- )Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacılar vekili ile davalılar … ve … vekilinin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
Davacılar vekilinin temyiz itirazları yönünden yapılan incelemede:
2- )Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir.
Destekten yoksun kalma tazminatı hususunda aktüerya alanında uzman bilirkişiden alınacak raporda, davacıların her biri için destekten yoksun kalacakları sürenin, çocuklar için, yaşları, okuldaki eğitim durumları, içinde yaşadıkları sosyal ve ekonomik koşullar değerlendirilerek ayrı ayrı belirlenmesi suretiyle destekten yoksun kalma tazminatının hesaplanması gerekir.
Somut olayda davacı çocuk … babasını kaybetmiş olup, kaza tarihinde 18 yaşındadır. Hükme esas alınan aktüer bilirkişi raporunda davacı kız çocuğunun 18 yaşında olduğu belirtilerek … yönünden destekten yoksunluk hesabı yapılmamıştır. Davacı çocuk … için destekten yoksun kalma tazminatına hükmedilmemiş olması Yargıtay’ın ve Dairemizin yerleşik içtihatlarına aykırıdır. Yerleşik ve kabul gören uygulamaya göre kız çocuklarının 22 yaşına kadar, yüksek öğrenim gören ya da görme ihtimali bulunan çocukların ise 25 yaşına kadar destek alacağı dikkate alınarak destek tazminatı hesaplanması gerekmektedir.
Dosya kapsamında bulunan sosyal ve ekonomik durum araştırmasına dair tutanakta, davacı …’ın … Endüstri Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi olduğu belirtilmiştir.
Bu durumda, davacı …’ın eğitim hayatına dair durumu saptandıktan sonra; rapor düzenleyen bilirkişiden, eğitim hayatı devam etmeyen davacı kız çocuk için 22 yaşına kadar destek alacağı, yüksek okul okuması durumunda ise 25 yaşına kadar destek alacağı gözetilerek hesaplama yapılması konusunda ek rapor alınarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmiş olması bozmayı gerektirmiştir.
Davalı … vekilinin temyiz itirazları yönünden yapılan incelemede:
3- ) 74. ( 26 ) maddesi uyarınca, hakim taleple bağlı olup, talepten fazlasına karar verilemez. Davacı vekili dava dilekçesinde davalı … hakkında maddi tazminat talep etmemiştir. Buna rağmen mahkemece davalı …’ın maddi tazminattan sorumlu tutulması suretiyle talep aşılarak hüküm kurulması isabetli bulunmamıştır.
Davalı … vekilinin temyiz itirazları yönünden yapılan incelemede:
4- )Davacı vekili dava dilekçesinde davalı … hakkında manevi tazminat talep etmemiştir. Buna rağmen mahkemece davalı …’in manevi tazminattan sorumlu tutulması suretiyle talep aşılarak hüküm kurulması isabetli bulunmamış, kararın bu yönü ile de bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda ( 1 ) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davacılar vekili ile davalılar … ve … vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine; ( 2 ) numaralı bentte açıklanan sebeplerle davacılar vekilinin, ( 3 )numaralı bentte açıklanan sebeplerle davalı … vekilinin, ( 4 )numaralı bentte açıklanan sebeplerle davalı … vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istenmesi halinde temyiz eden davalılar … ve … ile davacılara iadesine, 26.09.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu gönderiyi paylaş

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.