Trafik Kazası

TRAFİK KAZASI NEDENİYLE OLUŞAN DEĞER KAYBININ TAZMİNİ İSTEMİ

 TRAFİK KAZASI NEDENİYLE OLUŞAN DEĞER KAYBININ TAZMİNİ İSTEMİÖzet : Trafik kazası nedeniyle araçta meydana gelen değer kaybı tazmini istemine ilişkin davada, hükme esas alınan bilirkişi raporunda araçtaki değer kaybının tespiti, Dairemizce değer kaybının belirlenmesi hususunda esas alınan, değerler arasındaki fark kriterine uyulmaksızın hesaplama yapılarak sağlanmasına dayanılarak hüküm kurulması yerinde olmadığından ve şirketin, kaza sonucu meydana gelen gerçek zarardan azami poliçe limitine kadar kusur oranında sorumluluğu vardır ve araçta meydana gelen değer kaybı da gerçek ve doğrudan zararlardan olduğundan; davalının değer kaybı giderinden, diğer davalı ile birlikte sorumlu olduğunun icrai bir karar vermeden tespiti biçimde karar verilmesi gerektiğinden dolayı hükmün bozulması gerekmiştir.
T.C.Yargıtay17. Hukuk Dairesi
Esas : 2016/17995Karar : 2017/9940 Karar Tarihi : 01.11.2017
Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı … tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:K A R A RDavacı vekili, davacının sevk ve idaresindeki araca davalının sevk ve idaresindeki aracın çaprması sonucu meydana gelen maddi hasar ile davacının aracında değer kaybı meydana geldiğini belirterek, 10.000,00 TL değer kaybının davalılardan tahsilini talep etmiştir.Davalılar, davanın reddini talep etmiştir.Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davanın, kısmen kabulü ile davalılardan … aleyhine açılan davanın reddine, diğer davalı … aleyhine açılan davanın kısmen kabulü ile 8.000,00 TL değer kaybından kaynaklanan davacı kooperatif zararının 04.04.2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan …’den tahsili ile davacıya ödenmesine karar verilmiş; hüküm, davalı … tarafından temyiz edilmiştir.1- Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, özellikle oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranının hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalı …’in aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.2- Dava, trafik kazası nedeniyle araçta meydana gelen değer kaybı tazmini istemine ilişkindir.Hükme esas alınan bilirkişi raporunda araçtaki değer kaybının tespiti, Dairemizce değer kaybının belirlenmesi hususunda esas alınan, aracın kaza tarihindeki hasar görmemiş 2. el piyasa değeri ile kazadan sonra onarılmış haldeki 2.el piyasa değeri arasındaki fark kriterine uyulmaksızın hesaplama yapılarak sağlanmıştır. Bilirkişi raporunda belirtilen yöntemle değer kaybının tespit olunduğu rapora dayalı olarak hüküm kurulamaz.Bu durumda mahkemece aracın modeli, markası, özellikleri, hasarı, yapılan onarım işlemleri, kilometresi, olay tarihindeki yaşı, davacı tarafın iddiaları, davalının savunmaları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirilerek aracın kaza öncesi hasarsız ikinci el piyasa rayiç değeri ile kaza meydana geldikten ve tamir edildikten sonraki ikinci el piyasa rayiç değeri arasındaki farka göre değer kaybının zararının belirlenmesi, meydana gelebilecek çelişkilerin giderilmesi yönünden ayrıntılı, gerekçeli ve denetime açık ek rapor alınması ondan sonra dosyadaki tüm deliller birlikte değerlendirilerek varılacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.3- Trafik kazasından kaynaklanan tazminat davalarında zarar veren taraf, kusuru oranında, gerçek zarardan sorumlu olur. Zarar verenin aracını zorunlu mali sorumluluk sigortası ile sigortalayan … şirketi de zarar veren ile birlikte zarar görenin gerçek zararından sorumludur. Trafik kazasında zarar gören aracın hasarı onarılsa dahi onarımdan sonra aracın piyasa rayiç satış fiyatında düşüklük oluşacağı gerçeği karşısında, kaza nedeniyle araçta meydana gelen değer kaybı, gerçek zarar içinde değerlendirilir ve bu zarardan hem zarar veren hem de … şirketi sorumludur.Somut olayda davacı vekili, araçta meydana gelen kaza nedeniyle araçta oluşan değer kaybının davalılardan tahsilini talep etmiştir. Mahkemece davalı sigortanın aracın değer kaybından sorumlu olmadığı gerekçesiyle davalı … şirketi yönünden davanın reddine karar verilmiştir. Kararı davacı temyiz etmemiştir.Yukarıda açıklanan nedenlerle … şirketi, kaza sonucu meydana gelen gerçek zarardan azami poliçe limitine kadar kusur oranında sorumludur. Araçta meydana gelen değer kaybı da gerçek ve doğrudan zararlardandır. Bu durumda davalı …Ş’nin değer kaybı giderinden, diğer davalı ile birlikte sorumlu olduğunun icrai bir karar vermeden tesbiti biçimide karar verilmesi gerekirken, davanın … A.Ş. yönünden reddine karar verilerek sadece davalı …’in sorumluluğuna karar verilmesi doğru değildir.SONUÇ : Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı …’in sair temyiz itirazlarının reddine, (2) ve (3) nolu bentlerde açıklanan nedenlerle, davalı …’in temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı …’e geri verilmesine, 01/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Makalemizi Oylar Mısınız?

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.