Taşeron Şirket İşçisinin İşe İade Davası Açması Ve Kazanması Halinde İşe İadesi

Taşeron Şirket İşçisinin İşe İade Davası Açması Ve Kazanması Halinde İşe İadesi

Taşeron Şirket İşçisinin İşe İade Davası Açması Ve Kazanması Halinde İşe İadesiYargıtay9. Hukuk Dairesi
Esas : 2017/20673Karar : 2017/8868 Karar Tarihi : 25/05/2017
“İçtihat Metni”MAHKEMESİ : İŞ MAHKEMESİ
DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.  Hüküm süresi içinde davalı … avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
YARGITAY KARARI 
A) Davacı İsteminin Özeti : Davacı vekili; davacının 09.04.2000-19.09.2014 tarihleri arasında … Havaalanında iletişim reklamcılık bölümünde, reklam panolarının montajı, temizliği, değişimi, tamiri gibi işlerde teknik eleman olarak çalıştığını, bu süreçte bu hizmeti …’ın verdiği taşeron firma isimleri sürekli değişmiş olsa da davacının … Havaalanında kesintisiz olarak devam ettiğini, davacı adına sigortadan yapılan araştırmada çalıştığı dönemlerde sürekli farklı farklı taşeron şirketlere sigorta giriş çıkışı yapılmış olduğunu, en son 02.02.2007-19.09.2014 tarihleri arasında taşeron şirket olan … A.Ş.’de sigortasının görüldüğünü, 16.09.2014 tarihinde, … Havaalanının, iç hatlar metro katında bulunan ve davalı firmaya tahsis edilmiş olan reklam panosunda, “…” isimli işletmenin reklam afişlerinin, izinsiz ve haksız olarak asıldığı ve bundan davacı sorumlu tutularak iş sözleşmesi 4857 sayılı iş kanunu madde 25/2-e bendi uyarınca 19.09.2014 tarihinde işverence haksız olarak feshedildiğini, davacıya ciddi psikolojik baskı uygulatılarak önceden hazırlanmış olan İbraname imzalattırıldığını ve 14,5 yıldır çalıştığı şirketen hiçbir tazminat ödemeden çıkışının yapıldığını belirterek, davalarının kabulü ile feshin geçersizliğinin tespitine karar verilmesini talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti : Davalı … vekili; müvekkili şirket ile diğer davalı … A.Ş arasında taşeronluk ilişkisinin bulunmadığını, … Havalimanı’ndaki plazma, televizyon gibi digital tabanlı veya interaktif her türlü ürün ve reklam panolarından ibaret reklam yerlerinin üçüncü şahıslara pazarlanarak kiraya verilmesi için Reklam Yeri Sözleşmesi akdedildiğini, davacının diğer davalı yanında çalıştığını, müvekkil şirket tarafından istihdam edilmemiş olan davacının tazminat ve alacakları yönünden bir sorumluluğu bulunmadığını belirterek, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.Davalı … A.Ş vekili; müvekkil şirkette çalışan işçi sayısının 30 kişinin altında olduğunu, işyerinde 30’dan az işçi çalışması sebebiyle işe iade talep etme hakkının bulunmadığını, 16.09.2014 tarihinde müvekkil şirket çalışanları tarafından yapılan kontrollerde, müvekkil şirket tarafından işletilmekte olan reklam panolarından ikisinde, şirket tarafından belirlenen görseller yerine müvekkil şirket ile herhangi bir ilgisi olmayan “…” isimli bir işletmeye ait reklam görsellerinin bulunduğunun farkedildiğini, olayla ilgili yapılan araştırma kapsamında … Havalimanı’nda görev yapmakta olan sorumlu çalışanların savunmasının alındığını, davacının iş akdinin, İş Kanunu 25/2-e maddesine göre haklı nedenle feshedildiğini belirterek, davanın reddine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti : Mahkemenin önceki kararı Dairemizin 20.05.2015 gün, 2015/7519 Esas, 2015/18179 Karar sayılı kararıyla, davacının gösterdiği tanıklar dinlenerek reklam görsellerini asma yönündeki talimatın fiilen … tarafından verilip verilmediği, yine davalılar arasındaki sözleşme ve ticaret sicil kayıtları ortakları temsilcilerine ilişkin belgeler getirtilip organik bağ bulunup bulunmadığı araştırılarak davalı … A.Ş.’nin husumet durumu değerlendirilerek karar verilmesi gerektiği konusunda bozulmuştur. Mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama sonucunda tanıkların dinlendiği, belgelerin getirtildiği, davalı şirketler arasındaki ilişkinin ve yetkili …’ın konumunun araştırıldığı, bu bilgilere ve emrin yetkili …’dan alındığı tespitine göre, davalı işveren tarafından yapılan, iş sözleşmesinin feshine ve davacı işçinin işten çıkarılmasına dair işlemin, İş Hukuku mevzuatına, işten çıkarma usul ve prosedürüne, çalışanlar arasında eşit davranılması ve feshin son çare olması ilkesine uygun olmadığı gerekçesiyle feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmiştir. 
D) Temyiz : Kararı davalı … A.Ş. vekili temyiz etmiştir. 
E) Gerekçe : Mahkemece bozma sonrası yapılan yargılama, dinlenen tanık beyanları doğrultusunda feshin geçersizliğine karar verilmesi yerindedir.Ancak mahkemenin önceki kararı davalı … A.Ş.’nin husumet durumu değerlendirilerek karar verilmesi gerektiği konusunda da bozulmuştur. Mahkemece bozma sonrası şirketlere ilişkin ticari sicil kayıtları getirtilmiş yargılama sonucunda feshin geçersizliğine karar verilmiş ancak işe iadenin hangi işverenliğe yapıldığı yine işe iadenin mali sonuçlarından hangi işverenliğin sorumlu olduğunun belirtilmemesi infazda tereddüte yol açacak nitelikte olup 6100 sayılı HMK’nun 297. maddesine aykırıdır. Taraf beyanları, ticaret sicil kayıtları, davalılar arasındaki sözleşme değerlendirildiğinde davalı … A.Ş.’nin işleticiliğini üstlendiği havalimanında bulunan reklam panolarının üçüncü kişilere kiralanması işini diğer davalıya devrettiği, havalimanındaki reklam panolarının kiralanması işinin havalimanı işleticiliği kapsamında değerlendirileceği ve asıl işin bir bölümü olduğu, asıl işin bir bölümünde “kira sözleşmesi”yle iş alan davalı …’nin alt işveren sayılacağı, davalılar arasında asıl işveren alt işveren ilişkisi bulunduğu anlaşıldığından davacının davalı … nezdinde işe iadesine, işe iadenin mali sonuçlarından davalıların müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulmalarına karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi bozma nedenidir. 4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir. 
HÜKÜM : Yukarıda açıklanan gerekçe ile;1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA, 2. Davalı alt işveren … A.Ş. tarafından gerçekleştirilen feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının … A.Ş. işverenin işyerine İŞE İADESİNE, 3. Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı alt işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminattan her iki davalının birlikte sorumlu olmak kaydı ile miktarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 5 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE, 4. Davacı işçinin işe iadesi için davalı alt işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilinin GEREKTİĞİNE, 5. Alınması gerekli 29,20 TL. karar harcından peşin alınan 25,20 TL. harcın mahsubu ile bakiye 4 TL harcın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile hazineye gelir kaydına,6. Davacının yaptığı 267,20 TL. yargılama giderinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine, davalıların yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, 7. Temyiz eden sıfatına göre ilk derece mahkemesinin karar tarihindeki AAÜT.si uyarınca belirlenen 1.800,00 TL. ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 8. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgiliye iadesine, Kesin olarak oybirliği ile 25/05/2017 günü karar verildi.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu gönderiyi paylaş

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.