Ticaret Hukuku

Tasarım Ve Faydalı Modelden Kaynaklanan Haklarına Tecavüz

Tasarım Ve Faydalı Modelden Kaynaklanan Haklarına TecavüzT.C.Yargıtay11. Hukuk Dairesi
Esas No : 2016/9805Karar No : 2018/4203Karar Tarihi : 31.05.2018 
MAHKEMESİ : … … FİKRİ VE SiNAİ HAKLAR
Taraflar arasında görülen davada … … Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 14/04/2015 gün ve 2014/66-2015/71 sayılı kararı onayan Daire’nin 09/05/2016 gün ve 2015/9604 – 2016/5179 sayılı kararı aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:Davacılar vekili; müvekkili ile aynı iş kolunda faaliyet gösteren davalı tarafın müvekkilinden izin almadan müvekkilinin tescilli endüstriyel tasarım ve faydalı model konusu buluşunun ayırt edilemeyecek kadar benzerini imal ederek sattığını, bu durumun müvekkillerinin tasarım ve faydalı modelden kaynaklanan haklarına tecavüz oluşturduğunu ileri sürerek, davalının eyleminin müvekkilinin endüstriyel tasarım ve faydalı modelden doğan haklarına tecavüz oluşturduğunun tespiti ile tecavüz fiillerinin durdurulmasını, önlenmesini ve tecavüzün giderilmesini, faydalı model ve endüstriyel tasarımı için ayrı ayrı 2.500,00 TL maddi tazminat ile 60.000,00 TL manevi tazminatın delil tespiti tarihinden itibaren reeskont faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiş, ıslah dilekçesiyle maddi tazminat talebini toplam 40.000 TL’ye yükseltmiştir.Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, davanın kısmen kabulü ile, davalı eylemlerinin davacı taraf tescilli endüstriyel tasarım tescil ve faydalı modelden kaynaklı haklarına tecavüz teşkil ettiğinin tespitine, tecavüz fiillerinin durdurulmasına, önlenmesine, giderilmesine, faydalı model belgesi bakımından 5.000,00 TL maddi, 5.000,00 TL manevi, endüstriyel tasarım tescil belgesi bakımından 5.000,00 TL maddi, 5.000,00 TL manevi tazminatın faiziyle davalıdan tahsiline dair verilen kararın davalı vekili tarafından temyizi üzerine karar Dairemizce onanmıştır.Davalı vekili, bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur. Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı vekilinin HUMK 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK 442. maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 14,00 TL karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK 442/3. maddesi hükmü uyarınca takdiren 314,79 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 31/05/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Makalemizi Oylar Mısınız? post

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Gönder
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhabalar hukuki sorununuz hakkında nasıl yardımcı olabiliriz ?
Call Now Button