Tasarım Tescil Belgesinin Hükümsüzlüğüne

Tasarım Tescil Belgesinin Hükümsüzlüğüne

Tasarım Tescil Belgesinin HükümsüzlüğüneT.C.Yargıtay11. Hukuk Dairesi
Esas No : 2016/12414Karar No : 2018/4352Karar Tarihi : 6.6.2018 
MAHKEMESİ : FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ 
Taraflar arasında görülen davada … (Kapatılan) 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 26/10/2015 tarih ve 2014/117-2015/94 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:Davacı vekili; davalı adına TPE nezdinde tescilli 2012/00092 tasarım tescil belgesinde yer alan (1) ve (2) nolu tasarımların yeni ve ayırt edici olmadığını, müvekkili adına tescilli 2010/00897 nolu tasarım ile aynı olduğunu, davacının kötü niyetli olduğunu ileri sürerek 2012/00092 nolu tasarım tescil belgesinin hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesini dava ve talep etmiştir. Davalı vekili; müvekkiline ait tasarımın özgün ve ayırt edici olduğunu, davacı tasarımı ile iltibas oluşturmadığını, zaten seçenek özgürlüğünün de kısıtlı olduğunu savunmuştur. Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; davalıya ait tasarım ile davacı adına tescilli tasarımlar karşılaştırıldığında teknik olarak küçük farklılıklar dışında bilgilenmiş tüketici nezdinde iltibasa sebebiyet verecek şekilde benzerlik bulunduğu, yenilik ve ayırt edicilik vasıflarının bulunmadığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile davalı adına TPE ‘de tescilli 2012/00092 nolu tasarımın (1) ve (2) nolu askı tasarımlarının yenilik ve ayırt edicilik özelliği olmadığından hükümsüzlüğüne, sicilden terkinine, diğer taleplerin reddine karar verilmiştir.Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.2- Davacı vekilinin temyiz itirazlarına gelince, dava dilekçesinde davalıya ait 2012/00092 sayılı çoklu tasarım tescil belgesindeki (1) ve (2) nolu tasarımların hükümsüzlüğü talep edilmiştir. 2012/00092 sayılı davalıya ait çoklu tasarım tescil belgesindeki diğer tasarımlar iptal edildiğinden (1) ve (2) nolu dava konusu tasarımlar dışında kalanların da tescilli olmadığı anlaşılmasına göre; mahkemece yazılı gerekçelerle davanın kabulüne karar verilmesi ve yargılama gideri ve vekalet ücretinin buna göre belirlenmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile davanın kısmen kabulüne karar verilmesi ve bununla birlikte davacı aleyhine yargılama gideri ve vekalet ücreti takdir edilmesi de doğru olmamış, kararın bu yönüyle davacı yararına bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddine; (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hükmün davacı yararına BOZULMASINA, aşağıda yazılı bakiye 6,70 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, ödediği peşin temyiz harcının isteği halinde temyiz eden davacıya iadesine, 06/06/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu gönderiyi paylaş

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.