Ticaret Hukuku

Tasarım Haklarına Tecavüz Davası

Tasarım Haklarına Tecavüz Davası

T.C.Yargıtay

11. Hukuk Dairesi

Esas No : 2017/327Karar No : 2018/6261Karar Tarihi : 11.10.2018
MAHKEMESİ : FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA
Taraflar arasında görülen davada … 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 19/04/2016 tarih ve 2012/77-2016/108 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin davacı vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, davacının 2010/ 05935 numaralı endüstriyel tasarımın sahibi olduğunu, davalının, bu tasarım kapsamında bulunan 9 numaralı ceket ürününün birebir aynısını üretmek ve satmak suretiyle tasarım haklarına tecavüz ettiğini, bu hususun … 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2011/66 D. İş sayılı dosyasında yapılan delil tespiti neticesinde tanzim edilen bilirkişi raporuyla da ortaya konulmuş olduğunu ileri sürerek, endüstriyel tasarım hakkına tecavüzün ve haksız rekabetin tespitini, tasarım hakkına tecavüzün durdurulması ve önlenmesini, 10.000 TL maddi ve 20.000 TL manevi tazminat ile delil tespiti masraflarının davalıdan tahsilini ve mahkeme kararın ilanını talep ve dava etmiştir. 

Tokmak, Terazi, Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Davalı vekili, davanın yetkisiz mahkemede açıldığını, davalıya ait iş yerinde üretim yapılmayıp, sadece toptan satış yapıldığını, tasarım hakkına tecavüz oluşturuğu iddia edilen ürünün …’da faaliyet gösteren … Konfeksiyon isimli firmadan satın alındığını, davalının başkasından satın aldığı ürünün tasarım hakkını ihlal eder nitelikte olduğunu bilmesinin mümkün olmadığını ve davacı ürünü ile davalı mağazasında satılan ürünün benzer olmadığını savunarak davanın reddini istemiştir. İhbar olunan vekili, davacı tarafından aleyhlerine ikame edilen davayla, müvekkili adına tescilli 2011/06624 numaralı tasarım kapsamında üretilen ürünlerin tasarım haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle, tasarım hakkına tecavüzün önlenmesi ve maddi ve manevi tazminat talep edildiğini, bu davada kendilerin de karşı dava açmak suretiyle, davacı tasarımın ayırt edici olmadığı gerekçesiyle hükümsüz kılınmasını talep ettiklerini, bu davanın bekletici mesele yapılması gerektiğini, tescilli tasarım sebebiyle gerçekleşen kullanımın hukuka uygun olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece iddia, savunma ve bilirkişi raporu doğrultusunda,davacı ve ihbar olunan arasında … 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nin 2012/82 Esas sayılı dosyası üzerinden görülen ve mahkememizce de bekletici mesele yapılmış, tasarım hakkına tecavüz davası neticesinde, ihbar olunan şirket adına tescilli 2011/06624 numaralı tasarım kapsamında üretilen ürünlerin davacı tasarımına tecavüz teşkil etmediğinin tespit edildiği ve zikredilen kararın Yargıtay incelemesinden geçerek kesinleştiği, davalıya ait mağazada bulunan ürünün ihbar olunan şirkete ait tasarım kapsamında üretildiğinin bilirkişi raporuyla tespit edildiği, tescile dayalı kullanımın hukuka uygunluk sebebi olduğu, hal böyleyken tasarım hakkına tecavüz edildiğinden söz edilemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.Dava, endüstriyel tasarım tescilinden kaynaklanan haklara tecavüzün tespiti, önlenmesi, maddi tazminatın tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece, davalıya ait mağazada bulunan ürünlerin ihbar olunan şirkete ait 2011/06624 numaralı tasarım kapsamında üretildiği, tescile dayalı kullanımın hukuka uygunluk sebebi olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Ancak, davalının savunmasında belirttiği ve ihbar olunan şirkete ait 2011/06624 numaralı tasarımın … 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin (Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi) 06.04.2017 gün, 2014/268-2017/131 sayılı kararıyla hükümsüzlüğüne karar verildiği ve anılan kararın temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır. Bu durumda, uyuşmazlığın 554 sayılı KHK’nın 45. maddesi de dikkate alınmak suretiyle çözüme kavuşturulması gerekirken yazılı gerekçeyle davanın reddi doğru görülmemiş, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davacı yararına bozulmasını gerektirmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davacı yararına BOZULMASINA, ödediği peşin temyiz harcının isteği halinde temyiz edene iadesine, 11/10/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Makalemizi Oylar Mısınız? post

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Gönder
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhabalar hukuki sorununuz hakkında nasıl yardımcı olabiliriz ?
Call Now Button