Sürücünün Tam Kusurlu Gerçekleştirdiği Trafik Kazası

Sürücünün Tam Kusurlu Gerçekleştirdiği Trafik Kazası

Sürücünün Tam Kusurlu Gerçekleştirdiği Trafik KazasıYargıtay17. Hukuk Dairesi 
Esas : 2015/11439 Karar : 2015/13743Karar Tarihi : 10.12.2015 
Davacı ….., ……….’ye velayeten … ……….. velayeten kendi adına asaleten……….ile davalı … arasındaki dava hakkında,……… Asliye Hukuk Mahkemesi’nden verilen 19.06.2013 gün ve 2012/608 Esas, 2013/361 Karar sayılı hükmün, Dairemizin 19.02.2015 tarih, 2013/16149 esas, 2015/3016 karar sayılı ilamı ile bozulmasına karar verilmişti. Süresi içinde davacılar vekilince kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosya incelendi, gereği düşünüldü:
KARAR
Davacı vekili, davacıların desteğinin davalı şirkete trafik sigortalı aracı sevk ve idare ederken yaşanan çift taraflı trafik kazasında yaşamını yitirdiğini, davacıların zarar gören 3.kişi sıfatı ile talepte bulunduklarını belirterek davacı ……….için 13.500,00 TL, davacı …….. için 4.800,00 TL davacı …….. için 5.500,00 TL, davacı ……. için 7.500,00 TL destekten yoksun kalma tazminatının dava tarihinden işleyecek avans faizi ile tahsiline karar verilmesini talep etmiş iken; ıslah dilekçesi ile talebini yükseltmiştir.
Davalı vekili, sürücünün tam kusurlu olması nedeni ile davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna dayanılarak; ıslah doğrultusunda davanın kabulü ile……. için 84.072,14 TL,……. için 24.067,84 TL, 27.812,71 TL, 39.047,31 TL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Dairemizce karar bozulmuş, bu kez davacılar vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenmiştir.
Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir. Dairemizce salt kaza tespit tutanağına dayanılarak karar verilmesi isabetli bulunmadığından bozma nedeni yapılmıştır. Her ne kadar trafik kazası çift taraflı olsa da davacılar sürücü desteklerinin tam kusurlu olduğunu belirtmiş, davalı vekili de cevap dilekçesinde sigortalısı olduğu aracın destek sürücüsünün tam kusurlu olduğunu kabul etmiştir. Kaza tespit tutanağında da kazaya karışan diğer araca bir kusur izafesi yapılmamıştır.Davacılar mirasçısı sıfatıyla değil,destekten yoksun kalan üçüncü kişi sıfatıyla dava açtıklarına, ölüm nedeniyle doğrudan davacılar üzerinde doğan destekten yoksunluk zararının oluşumundaki kusurun davacılara yansıtılamayacağına, dolayısıyla araç sürücüsünün veya işletenin tam kusurlu olmaları halinde, desteğinden yoksun kalan davacıları etkilemeyeceğine, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’na göre, aracın zorunlu mali sorumluluk sigortacısı davalı sigorta şirketi, işletenin üçüncü kişilere verdiği zararları teminat altına aldığına ve olayda işleten veya sürücü tam kusurlu olsalar bile, destekten yoksun kalan davacılar da zarar gören üçüncü kişi konumunda bulunduğundan, davalı sigorta şirketinin sorumlu olacağına (HGK’nun 15.6.2011 gün ve 2011/17-142 esas-411 karar, HGK’nun 22.2.2012 gün 2011/17-787 esas 2012/92 karar sayılı ilamları uyarınca) göre,ayrı bir kusur raporu alınmasına gerek olmadığından davacılar vekilinin karar düzeltme isteğinin kabulü ile dairemizin 19.02.2015 gün ve 2013/16149 esas 2015/3016 karar sayılı bozma ilamının ortadan kaldırılarak verilen hükmün onanmasına karar verilmiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin karar düzeltme isteğinin kabulü ile dairemizin 19.02.2015 gün ve 2013/16149 esas 2015/3016 karar sayılı bozma ilamının ortadan kaldırılarak verilen hükmün ONANMASINA, 10.12.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu gönderiyi paylaş

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.