Şirket ortaklarının amme alacaklarından sorumluluğu

Şirket ortaklarının amme alacaklarından sorumluluğu

Şirket ortaklarının amme alacaklarından sorumluluğuŞirket ortaklarının amme alacaklarından sorumluluğu ve idari para cezalarından da sorumlu mu? ve cezaların şahsiliğiT.C.Yargıtay10. Hukuk Dairesi
Esas No : 2013/11824Karar No : 2014/19967Karar Tarihi : 20.10.2014 
Özet:506 Sayılı Yasanın 140. ve 5510 sayılı Yasanın 102. maddesinde düzenlenen İdari para cezaları, prim ödeme borcundan farklı olarak yasaya aykırı davranışın cezai yaptırımı olup, bu cezadan, cezaların şahsiliği ilkesi gereğince, eylemi kim yapmışsa o sorumludur. Somut olayda, dava dışı A….. Ltd. Şti.’nin işveren sıfatıyla yasaya aykırı eylemi sonucu tayin edilen idari para cezasından sorumluluğu kişisel olup, bu cezadan ortak sıfatıyla davacının sorumlu tutulmasının mümkün olmadığı gözetilmeksizin yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. 
Kaldı ki, sorumlu olduğu kabul edilse bile davacının, A……Ltd Şti.yi temsil ve ilzama yetkisinin bulunmamasına sadece ortak olduğunun anlaşılmış olmasına göre, limited şirket ortaklarının sorumluluğunu düzenleyen 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 22.07.1998 gün ve 4369 sayılı Kanun’un 21. maddesiyle değişik 35. maddesi uyarınca “limited şirket ortakları şirketten tahsil imkanı bulunmayan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olurlar ve bu Kanun hükümleri gereğince takibe tabi tutulurlar” hükmü gereğince, sermaye hissesi oranında davacının sorumlu tutulması gerektiğinin gözetilmemiş olması, isabetsizdir. 

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu gönderiyi paylaş

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.