Genel

OTEL GÖREVLİSİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARI İSTEMİ VE YAZ SEZONUNDA YILLIK İZİN KULLANDIRILMASI

OTEL GÖREVLİSİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARI İSTEMİ VE YAZ SEZONUNDA YILLIK İZİN KULLANDIRILMASIÖzet : İşyerinin otel olması, davacıya yaz sezonunda yıllık ücretli izin kullandırılması, davacının izin talebinde bulunduğuna dair yazının işverence dosyaya sunulmamış olması ve davacı tanıklarının işverenin davacıyı çalışmasından memnun olmaması nedeniyle talep olmaksızın yıllık ücretli izne gönderdiği beyanları birlikte değerlendirildiğinde; davacı asilin yargılama aşamasında alınan beyanında açıkladığı üzere çalışmasından memnun olunmaması nedeniyle işveren tarafından önce yıllık ücretli izne gönderildiği, izin bitiminde davacının başvurusuna rağmen başlatılmayarak iş akdine son verildiği; devamsızlık tutanaklarının iş akdinin son bulmasından sonra tutulduğu ve ispatla yükümlü işverenin iş akdinin tazminat gerektirmeyecek şekilde son bulduğunu ispatlayamadığı kanısına varılmaktadır. 
Yargıtay22. Hukuk Dairesi
Esas : 2016/7849Karar : 2019/6139Karar Tarihi : 14.03.2019
Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR
Davacı İsteminin Özeti : Davacı vekili, davacının davalı işyerinde 31.03.2012 tarihinden 01.08.2014 tarihine kadar çalıştığını, iş akdine haklı bir neden olmadan son verildiğini öne sürerek kıdem ve ihbar tazminatlarının davalıdan tahsilini talep etmiştir.
Davalı Cevabının Özeti : Davalı vekili, iş akdine devamsızlık nedeniyle son verildiğini, davacının yıllık ücretli izin işe başlamadığını, feshin haklı nedene dayalı olduğunu savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir. 
Mahkeme Kararının Özeti : Mahkemece, iş akdinin işverence devamsızlık nedeniyle haklı olarak sonlandırıldığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. 
Temyiz : Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.
Gerekçe : Taraflar arasında uyuşmazlık, işçinin kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanıp kazanmadığı noktasındadır.
Davacı, kendisi hakkında işini iyi yapmadığı gerekçesiyle asılsız tutanaklar tutulduğunu, bu tutanaklara istemediği halde imza atmak zorunda bırakıldığını, yaz sezonu olmasına karşın talebi dışında yıllık ücretli izne çıkarıldığını, yıllık ücretli izin bitiminde işyerine gittiğinde kendisiyle çalışılmak istenmediğinin bildirildiğini iddia etmiş; davalı ise davacının yıllık ücretli izin bitiminde iş başı yapmadığını, bu nedenle devamsızlık nedeniyle iş akdine haklı nedenle son verildiğini savunmuştur.
Mahkemece, davacının iş başı yaptığı halde başlatılmadığını ve devamsızlık tutanaklarının gerçeğe aykırı olduğunu ispatlayamadığı, 4-5-6-7-8.2014 tarihlerinde işe gelmeyen davacının iş akdinin davalı tarafından haklı nedenle sonlandırıldığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.Ne var ki; varılan sonuç dosya içeriği ile örtüşmemektedir.
Davalıya ait otel işyerinde temizlik işinde çalışan davacının tanıkları, davacının işverence işten çıkartıldığını; davalı tanıkları ise davacının işini gereği gibi yapmaması gerekçesiyle tutulan tutanaklar ile uyarılması üzerine işe gelmemeye başladığını beyan etmişlerdir.
İş akdinin kıdem ve ihbar tazminatı gerektirmeyecek şekilde son bulduğunu ispatla yükümlü olan davalı işverendir. Dosya incelendiğinde, davacı hakkında en son 17.06.2014 tarihinde görevini gereği gibi yapmaması nedeniyle tutanak tutulduğu, hemen ertesi günden itibaren davacının 4.7.2014 tarihine kadar yıllık ücretli izne ayrıldığı görülmektedir. İşyerinin otel olması, davacıya yaz sezonunda yıllık ücretli izin kullandırılması, davacının izin talebinde bulunduğuna dair yazının işverence dosyaya sunulmamış olması ve davacı tanıklarının işverenin davacıyı çalışmasından memnun olmaması nedeniyle talep olmaksızın yıllık ücretli izne gönderdiği beyanları birlikte değerlendirildiğinde; davacı asilin yargılama aşamasında alınan beyanında açıkladığı üzere çalışmasından memnun olunmaması nedeniyle işveren tarafından önce yıllık ücretli izne gönderildiği, izin bitiminde davacının başvurusuna rağmen başlatılmayarak iş akdine son verildiği; devamsızlık tutanaklarının 4.7.2014 tarihinde iş akdinin son bulmasından sonra tutulduğu ve ispatla yükümlü işverenin iş akdinin tazminat gerektirmeyecek şekilde son bulduğunu ispatlayamadığı kanısına varılmaktadır. 
Açıklanan nedenler ile, Mahkemece kıdem ve ihbar tazminatının hüküm altına alınması yerine reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgiliye iadesine, 14.03.2019 gününde oybirliği ile karar verildi.
Gaziantep İş Hukuku Avukatı, İşçi Avukatı, Gaziantep İşçi Avukatı, Gaziantep Avukat

Makalemizi Oylar Mısınız? post

İlgili Makaleler

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu
Gönder
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhabalar hukuki sorununuz hakkında nasıl yardımcı olabiliriz ?
Call Now Button