Genel

Ölümlü Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat İstemi

Ölümlü Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat İstemiYargıtay4. Hukuk Dairesi
Esas : 2018/2000 Karar : 2019/85Karar Tarihi : 15/01/2019
“İçtihat Metni”MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi
Davacı … vekili Avukat … tarafından, davalılar … ve diğerleri aleyhine 20/08/2009 gününde verilen dilekçe ile trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 16/02/2016 günlü kararın Yargıtayda duruşmalı olarak incelenmesi davalı … vekili tarafından istenilmekle daha önceden belirlenen 15/01/2019 duruşma günü için yapılan tebligat üzerine duruşmalı temyiz eden davalı … vekili Avukat … ile karşı taraftan davacılar vekili Avukat … geldiler. Açık duruşmaya başlandı. Süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve hazır bulunanların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra taraflara duruşmanın bittiği bildirildi. Dosyanın görüşülmesine geçildi. Tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava dilekçesinde, … ve …’ye davalı olarak yer verilmemesine rağmen karar başlığında sehven davalı olarak gösterilmeleri mahallinde düzeltilebilecek maddi hata kabul edilip bozma nedeni yapılmamıştır. 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalı …’ın aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.2-Davalı …’ın diğer temyiz itirazlarına gelince;Dava, ölümlü trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı … vekili tarafından temyiz edilmiştir.Davacılar , 01/07/2009 tarihinde davalı traktör sürücüsünün sevk ve idaresindeki araç ile davalı jeep sürücüsünün sevk ve idaresindeki aracın çarpıştığını, bu esnada karşı istikametten gelen ve desteklerinin içerisinde yolcu olarak bulunduğu aracında kazaya karıştığını, kaza nedeniyle desteklerinin vefat ettiğini ve davalıların kusurlu olduklarını belirterek, uğranılan maddi ve manevi zararların davalılardan müteselsilen tazmini isteminde bulunmuşlardır.Davalılar, davanın reddi gerektiğini savunmuşlardır.Mahkemece, dosya içerisinde yer alan bilirkişi raporları benimsenerek davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.Olay tarihinde yürürlükte bulunan 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 44/1. maddesi hükmüne göre zarara uğrayan, zarar doğuran eyleme razı olmuş veya kendisinin sebep olduğu hal ve şartlar zararın meydana gelmesine etki yapmış veya tazminat yükümlüsünün durumunu diğer bir surette ağırlaştırmış ise, hakim, tazminat miktarını indirebilir.Davaya konu olan olayda, davacıların desteği z’ın vefat ettiği aracın beş kişilik araç olduğu, fakat kaza sırasında aracın içerisinde yedi kişinin bulunduğu, bu nedenle istiab haddinin aşıldığı, tazminat tutarları belirlenirken davacıların desteğinin istiab haddini aşacak şekilde araca binmesinin zararın artmasına neden olduğu gözetilerek BK 44/1. maddesi uyarınca hüküm altına alınan tazminat tutarlarından uygun bir indirim yapılması gerektiğinin gözetilmemiş olması doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir. 
SONUÇ : Temyiz edilen kararın yukarıda (2) nolu bentte gösterilen nedenlerle temyiz eden davalı … yararına BOZULMASINA, davalı … ’ın diğer temyiz itirazlarının ilk bentte gösterilen nedenlerle reddine ve davacılar yararına takdir olunan 2.037,00 TL duruşma avukatlık ücretinin davalı …’a yükletilmesine, peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 15/01/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Makalemizi Oylar Mısınız? post

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Gönder
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhabalar hukuki sorununuz hakkında nasıl yardımcı olabiliriz ?
Call Now Button