ÖĞRENCİYE TOKAT ATTIĞINDAN BAHİSLE TESİS EDİLEN GÜNLÜK MAAŞTAN KESME CEZASI

ÖĞRENCİYE TOKAT ATTIĞINDAN BAHİSLE TESİS EDİLEN GÜNLÜK MAAŞTAN KESME CEZASI

ÖĞRENCİYE TOKAT ATTIĞINDAN BAHİSLE TESİS EDİLEN GÜNLÜK MAAŞTAN KESME CEZASIDanıştay12. Daire
Esas : 2015/3243Karar : 2019/1690Karar Tarihi : 7.3.2019
İDARİ İŞLEMİN İPTALİ ( Öğrencisine Tokat Attığından Bahisle Bir Günlük Maaştan Kesme Cezası İle Cezalandırılmasına İlişkin İşlem – 4357 S.K.’un Yürürlükten Kaldırılması Nedeniyle Davacı Üzerine Atılı Eylemin Disiplin Hukuku Bakımından Suç Teşkil Etmediği Gerekçesiyle Dava Konusu İşlemin İptaline Karar Verilmiş İse de 6528 S.K.un 14.03.2014 Tarihinde Yürürlüğe Girmesi İle 4357 S.K.’un Yalnızca Disiplin Cezalarının Verilmesi Usulüne İlişkin Hükümlerinin Uygulanabilirliğinin Kalmadığının Kabulü Gerekmekte Olup 4357 S.K.’un Disiplin Suç ve Cezalarını Düzenleyen Hükümlerinin Dava Konusu İşlemin Tesis Edildiği Tarihte Yürürlükte Bulunması Nedeniyle Dava Konusu Olaya Uygulanacağı )
ÖĞRENCİYE TOKAT ATTIĞINDAN BAHİSLE TESİS EDİLEN GÜNLÜK MAAŞTAN KESME CEZASI ( İdari İşlemin İptali – 4357 S.K.’un Yürürlükten Kaldırılması Nedeniyle Davacı Üzerine Atılı Eylemin Disiplin Hukuku Bakımından Suç Teşkil Etmediği Gerekçesiyle Dava Konusu İşlemin İptaline Karar Verilmiş İse de 6528 S.K.un 14.03.2014 Tarihinde Yürürlüğe Girmesi İle 4357 S.K.’un Yalnızca Disiplin Cezalarının Verilmesi Usulüne İlişkin Hükümlerinin Uygulanabilirliğinin Kalmadığının Kabulü Gerekmekte Olup 4357 S.K.’un Disiplin Suçve Cezalarını Düzenleyen Hükümlerinin Dava Konusu İşlemin Tesis Edildiği Tarihte Yürürlükte Bulunması Nedeniyle Dava Konusu Olaya Uygulanmasında Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )
DİSİPLİN CEZASI ( Öğrencisine Tokat Attığından Bahisle Bir Günlük Maaştan Kesme Cezası İle Cezalandırılmasına İlişkin İşlem İşlemin İptali – 4357 S.K.’un Yürürlükten Kaldırılması Nedeniyle Davacı Üzerine Atılı Eylemin Disiplin Hukuku Bakımından Suç Teşkil Etmediği Gerekçesiyle Dava Konusu İşlemin İptaline Karar Verilmiş İse de 6528 S.K.un 14.03.2014 Tarihinde Yürürlüğe Girmesi İle 4357 S.K.’un Yalnızca Disiplin Cezalarının Verilmesi Usulüne İlişkin Hükümlerinin Uygulanabilirliğinin Kalmadığının Kabulü Gerekmekte Olup 4357 S.K.’un Disiplin Suç ve Cezalarını Düzenleyen Hükümlerinin Dava Konusu İşlemin Tesis Edildiği Tarihte Yürürlükte Bulunması Nedeniyle Dava Konusu Olaya Uygulanacağı )
4357/m.7/b
6528/m.27
ÖZET : Sınıf öğretmeni olarak görev yapan davacının, görev yaptığı okulun öğrencisine tokat attığından bahisle 4357 Sayılı Kanun’un 7/(b) maddesi uyarınca bir günlük maaştan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali istenilmiştir. Dava konusu olayda; 4357 Sayılı Kanun’un yürürlükten kaldırılması nedeniyle, davacı üzerine atılı eylemin disiplin hukuku bakımından suç teşkil etmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş ise de; 6528 Sayılı Kanun’un 14.03.2014 tarihinde yürürlüğe girmesi ile 4357 Sayılı Kanun’un yalnızca disiplin cezalarının verilmesi usulüne ilişkin hükümlerinin uygulanabilirliğinin kalmadığının kabulü gerekmekte olup, 4357 Sayılı Kanun’un (usul hükümleri dışında kalan) disiplin suç ve cezalarını düzenleyen hükümlerinin dava konusu işlemin tesis edildiği 10.03.2014 tarihinde yürürlükte bulunması nedeniyle dava konusu olaya uygulanmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. Bu durumda, davacı hakkında tesis edilen disiplin cezasıyla ilgili olarak İdare Mahkemesince işin esasına girilerek bir karar verilmesi gerekirken, 4357 Sayılı Kanun’un yürürlükten kaldırılması sebebiyle dava konusu işlemin iptali yolunda verilen kararda hukuka uygunluk bulunmamaktadır.
İSTEMİN KONUSU : Balıkesir 1. İdare Mahkemesi’nin 25/02/2015 tarih ve E:2014/651, K:2015/255 Sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Balıkesir İli, Altıeylül İlçesi, General K. İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan davacının, görev yaptığı okulun öğrencisi M.E.A’ya tokat attığından bahisle 4357 Sayılı Kanun’un 7/(b) maddesi uyarınca bir günlük maaştan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 10/03/2014 tarih ve 136 Sayılı işlemin iptali istenilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: İdare Mahkemesince, davacının üzerine atılı eylemin vuku bulduğu görülmekte ise de, dava konusu işlemin tesisinden sonra ancak henüz yargısal anlamda kesinleşmeden önce, davacı hakkında disiplin cezası uygulanmasına dayanak teşkil eden kanun hükmünün yürürlükten kaldırıldığı ve artık davacı üzerine atılı eylemin disiplin hukuku bakımından suç teşkil etmediği anlaşıldığından, lehe kanun uygulanmasına ilişkin prensip uyarınca dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmiştir.
TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, soruşturma kapsamında alınmış olan ifadeler, mağdur hakkındaki sağlık raporları ve diğer bilgi ve belgeler bir bütün olarak ele alındığında, davacının disiplin cezasına konu olan fiilinin sübut bulduğu, tesis edilen işlemin tüm soruşturma aşamalarının yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirildiği ileri sürülerek kararın bozulması istenilmektedir.
KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından savunma verilmemiştir.
DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulüyle İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:
KARAR : İNCELEME VE GEREKÇE:
MADDİ OLAY : Balıkesir İli, Altıeylül İlçesi, General K. İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan davacının, görev yaptığı okuldaki M.E.A. adlı öğrenciye tokat attığına ilişkin veli şikayeti üzerine başlatılan soruşturma sonucunda 4357 Sayılı Kanun’un 7/(b) maddesi uyarınca bir günlük maaştan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemin tesis edilmesi üzerine bakılan dava açılmıştır.
İLGİLİ MEVZUAT : 4357 Sayılı Hususi İdareden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanun’un 7/b maddesinde; “Vazifelerini yapmadıkları ve yapanlara güçlük çıkardıkları, onların çalışma isteklerini sözleri ve hareketleriyle kırdıkları, okulu veya talebeyi herhangi bir şekilde zarara uğrattıkları sabit olanlara fiillerinin mahiyet ve derecesine göre birinci defasında bir günlükten üç günlüğe ve ikinci defasında üç günlükten on beş günlüğe kadar ücret veya maaş kesilmesi cezası verilir.” hükmüne yer verilmiştir.
4357 Sayılı Kanun, 14.03.2014 tarihli ve 28941 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6528 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 27. maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.
HUKUKİ DEĞERLENDİRME : Dava konusu olayda; 4357 Sayılı Kanun’un yürürlükten kaldırılması nedeniyle, davacı üzerine atılı eylemin disiplin hukuku bakımından suç teşkil etmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş ise de; 6528 Sayılı Kanun’un 14.03.2014 tarihinde yürürlüğe girmesi ile 4357 Sayılı Kanun’un yalnızca disiplin cezalarının verilmesi usulüne ilişkin hükümlerinin uygulanabilirliğinin kalmadığının kabulü gerekmekte olup, 4357 Sayılı Kanun’un (usul hükümleri dışında kalan) disiplin suç ve cezalarını düzenleyen hükümlerinin dava konusu işlemin tesis edildiği 10.03.2014 tarihinde yürürlükte bulunması nedeniyle dava konusu olaya uygulanmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.
Bu durumda, davacı hakkında tesis edilen disiplin cezasıyla ilgili olarak İdare Mahkemesince işin esasına girilerek bir karar verilmesi gerekirken, 4357 Sayılı Kanun’un yürürlükten kaldırılması sebebiyle dava konusu işlemin iptali yolunda verilen kararda hukuka uygunluk bulunmamaktadır.
SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;
1.2577 Sayılı Kanun’un 49. maddesine uygun bulunan davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne,
2.Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin temyize konu Balıkesir 1. İdare Mahkemesi’nin 25/02/2015 tarih ve E:2014/651, K:2015/255 Sayılı kararının BOZULMASINA,
3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
4. 2577 Sayılı Kanun’un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 07.03.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Gaziantep İdare Hukuku Avukatı, İdare Hukuku, Gaziantep Avukat

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu gönderiyi paylaş

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.