Genel

ÖDENEN TARIM DESTEKLEME PRİMİNİN GERİ ALINMASI ŞARTLARI

ÖDENEN TARIM DESTEKLEME PRİMİNİN GERİ ALINMASI ŞARTLARIDANIŞTAY10. DAİRE KARARI
Esas : 2009/1643Karar : 2009/8571Karar Tarihi : 2.10.2009
ÖDENEN TARIM DESTEKLEME PRİMİNİN GERİ ALINMASI ŞARTLARICEZAİ YAPTIRIM İÇİN ÜRETİCİNİN TARIMSAL ÜRETİM YAPMADIĞININ İSPATI GEREKİR
No:0/10.04.2006No:0/22.11.2006İYUK.49
Bakanlar Kurulu Kararı ve uygulama Tebliği hükümlerine göre ödenen destekleme priminin 6183 sayılı Yasa hükümleri uyarınca geri istenilmesine ve davacının 5 yıl süreyle destekleme primi ödemelerinden yararlandırılmamasına ilişkin işlemin iptali istemiyle dava açılmıştır. Dosyada mevcut bilgilerden; davacının ürettiği ürünü satın aldığı belirtilen B…Şti. nezdinde yapılan incelemelerde elde edilen belgelerin, davacının gerçekte tarımsal üretim yapmadığını kanıtlayıcı nitelikte olmadığı anlaşılmakta, dolayısıyla dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Ancak, sözü edilen şirket yöneticileri hakkında yapılan ceza yargılaması sonucunda, davacı çiftçinin gerçekte tarımsal üretim yapmadığını kanıtlayacak nitelikte herhangi bir bilgi-belgeye ulaşılması halinde idarece, daha önce yapılan destekleme ödemesinin geri alınabileceği de açıktır.
KARAR
Davacıya 2006/10266 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 2006/50 sayılı Uygulama Tebliği hükümlerine göre ödenen destekleme priminin 6183 sayılı Yasa hükümleri uyarınca geri istenilmesine ve davacının 5 yıl süreyle destekleme primi ödemelerinden yararlandırılmamasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan dava sonucunda; Adana 1. İdare Mahkemesince, davacının, 2006 yılındaki üretimi dolayısıyla destekleme primi ödemelerinden yararlanmak amacıyla 2006/50 sayılı Uygulama Tebliği hükümlerine göre ibraz etmesi gereken (borsa tescil belgesi, çiftçi belgesi, vb.) belgelerin tamamını teslim ederek başvuru yaptığı; davalı idarece, destek ödemesine konu olan taşınmazlardan, örnekleme yöntemiyle belirlenen bir kısmında yapılan keşiflerde, tarımsal üretim yapıldığının tespit edildiği; ancak, davacının ürettiği ürünü satın aldığı belirtilen B… Şti.`ne ait kayıtlarının incelenmesi sonucunda, bu şirketin gerçeğe aykırı belge düzenlediği, şirketçe düzenlenen müstahsil makbuzlarının sahte olduğundan bahisle dava konusu işlem tesis edilmiş ise de; davacının kasıtlı olarak sahte belge kullandığı, desteklemeye konu tarımsal üretimi gerçekleştirmediği veya beyan edilen miktardan daha az üretimde bulunduğu yönünde somut herhangi bir tespit yapılmadığından, davacının gerçekte tarımsal üretim yapmadığından bahisle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda verilen kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Yerinde olmadığı ileri sürülen temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.
Danıştay Tetkik Hakiminin Düşüncesi : Sonucu itibariyle hukuka uygun bulunan mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısının Düşüncesi : İdare ve Vergi Mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1.fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, sözkonusu maddede belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince, dosyanın tekemmül ettiği anlaşılmakla yürütmenin durdurulması istemi incelenmeksizin işin esasına geçildi, gereği görüşüldü:
İdare ve Vergi Mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.
Dosyada mevcut bilgilerden; davacının ürettiği ürünü satın aldığı belirtilen B…Şti. nezdinde yapılan incelemelerde elde edilen belgelerin, davacının gerçekte tarımsal üretim yapmadığını kanıtlayıcı nitelikte olmadığı anlaşılmakta, dolayısıyla dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Ancak, sözü edilen şirket yöneticileri hakkında yapılan ceza yargılaması sonucunda, davacı çiftçinin gerçekte tarımsal üretim yapmadığını kanıtlayacak nitelikte herhangi bir bilgi-belgeye ulaşılması halinde idarece, daha önce yapılan destekleme ödemesinin geri alınabileceği de açıktır.
Temyizen incelenen karar, usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden, temyiz isteminin reddi ile Adana 1. İdare Mahkemesinin 2.12.2008 tarih ve E:2008/907, K:2008/1713 sayılı kararının (ONANMASINA), oybirliği ile karar verildi.

Makalemizi Oylar Mısınız? post

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Gönder
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhabalar hukuki sorununuz hakkında nasıl yardımcı olabiliriz ?
Call Now Button