Müteahhit Ödemesi Gereken SGK Primlerini Ödemeyip İşi Eksik Bırakması Halinde Ne Yapılabilir ?

Müteahhit Ödemesi Gereken SGK Primlerini Ödemeyip İşi Eksik Bırakması Halinde Ne Yapılabilir ?

Müteahhit Ödemesi Gereken SGK Primlerini Ödemeyip İşi Eksik Bırakması Halinde Ne Yapılabilir ?Özet : Yüklenicinin (müteahhit) ödemesi gereken SGK primlerini ödemeyip işi eksik bırakması halinde, prim borçlarını ödeyen arsa sahibinin yükleniciden daire alan bağımsız bölüm maliklerinden bu ödemeyi rücuen isteyemeyeceği..
Davalılar, yükleniciden bağımsız bölüm alan 3.kişilerdir. Yükleniciye bağımsız bölüm bedellerini ödeyerek bu bağımsız bölümlerin maliki olmuşlardır.Davalılar, sözleşmeye ilişkin hak ve borçları temlik almamışlar, bu sözleşmeye göre imal edilen birer bağımsız bölümü temlik almışlardır. Bu temlik, sözleşmeye ilişkin hakların devrini içermez. Bu nedenle inşaat maliyetiyle ilgili bedellerden temlik hükümlerine göre davalıların sorumlu tutulması mümkün değildir. Davacıların akidi olan şirketten isyetecekleri SGK prim borçlarını davalılardan istemesi mümkün bulunmadığından davanın reddine karar verilmesi gerekir..
Yargıtay23. Hukuk Dairesi
Esas : 2016/7397Karar : 2019/3959Karar Tarihi : 01.10.2019 
“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik verilen hükmün süresi içinde davacılar vekili ile bir kısım davalılarca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. KARAR Davacılar vekili, davacı arsa sahipleri ile dava dışı yüklenici arasında düzenleme şeklinde arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığını, sözleşmeye göre taşınmazın anahtar teslimi kararlaştırıldığı halde yüklenicinin iskân almadan inşaatı bıraktığını, davalıların ise yükleniciden konut alan bağımsız bölüm malikleri olduğunu, halefiyet kuralları gereği sözleşme uyarınca yüklenicinin ödemesi gereken SGK borçlarından sorumlu olduklarından bahisle davacı arsa sahipleri tarafından ödenen SGK prim borcunun davalılardan arsa payları oranında tahsilini talep etmiştir.Davalılar ayrı ayrı davanın reddini dilemiştir.Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, davalıların yüklenicinin halefi olduğundan bahisle kendi arsa paylarına düşen kısımla sınırlı olmak üzere davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.Kararı davacılar vekili ve bir kısım davalılar temyiz etmiştir.1) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacılar vekilinin tüm, temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.2) Davacı arsa sahipleri ile dava dışı yüklenici arasında imzalanan 07.03.2003 tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca inşaatın yapılmış olduğu ve inşaatta çalışan işçilerin SGK prim borçlarının arsa sahipleri tarafından ödendiği konusunda ihtilaf yoktur.Arsa sahibinin akidi Kitaş İnşaat şirketidir. Davalılar, yükleniciden bağımsız bölüm alan 3.kişilerdir. Yükleniciye bağımsız bölüm bedellerini ödeyerek bu bağımsız bölümlerin maliki olmuşlardır.Davalılar, sözleşmeye ilişkin hak ve borçları temlik almamışlar, bu sözleşmeye göre imal edilen birer bağımsız bölümü temlik almışlardır. Bu temlik, sözleşmeye ilişkin hakların devrini içermez. Bu nedenle inşaat maliyetiyle ilgili bedellerden temlik hükümlerine göre davalıların sorumlu tutulması mümkün değildir. Davacıların akidi olan şirketten isyetecekleri SGK prim borçlarını davalılardan istemesi mümkün bulunmadığından davanın reddine karar verilmesi gerekirken kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiş hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, bir kısım davalıların temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, temyiz eden davalılar yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın mahsubu ile arta kalan miktarın talep halinde davacılara iadesine, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden bir kısım davalılara iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 01.10.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu gönderiyi paylaş

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.