Markanın Hükümsüzlüğüne Karar Verilmesini Talep Etme

Markanın Hükümsüzlüğüne Karar Verilmesini Talep Etme

Markanın Hükümsüzlüğüne Karar Verilmesini Talep EtmeYargıtay11. Hukuk Dairesi
Esas : 2017/3914Karar : 2019/1201 Karar Tarihi : 14/02/2019
“İçtihat Metni”MAHKEMESİ : … BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 20. HUKUK DAİRESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA
Taraflar arasında görülen davada … …. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesince verilen 29/…/2016 tarih ve 2015/376 E – 2016/547 K. sayılı kararın davacı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, istinaf isteminin kabulüne dair … Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi’nce verilen …/07/2017 tarih ve 2017/678-2017/740 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı TPMK vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:Davacı vekili, müvekkilinin “iswatch”, “swatch the creator of internet time+ şekil”, “swatch universe”, “swatch beat”, “…” ibareli tanınmış markaların sahibi olduğunu, davalı şirketin ise “i_watch” ibaresinin tescili için diğer davalı kuruma başvuru yaptığını, müvekkili tarafından bu başvuruya yapılan itirazın … tarafından nihai olarak reddedildiğini, oysa başvuru konusu ibare ile müvekkili markaları arasında karıştırılma ihtimali yaratacak düzeyde benzerlik olduğunu, dava konusu başvurunun tescili halinde davalı şirketin, müvekkilinin tanınmışlığından haksız yararlanacağını, davalının kötü niyetli olduğunu ileri sürerek, … kararının iptaline, tescili halinde markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep etmiştir.Davalı … ve Marka Kurumu vekili, taraf markaları arasında karıştırılma ihtimali bulunmadığını, kurum kararının usul ve yasaya uygun olduğunu savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.Diğer davalı şirket vekili, davacının aynı konuda açtığı davaların reddedildiğini, davacının “watch” ibaresi üzerinde tekel hakkı sağlamak amacıyla bu davaları açtığını, taraf markalarının benzer olmadığını, dava konusu markadaki ayırt edici unsurun “i-” ibaresinden oluştuğunu, davacı markalarındaki ayırt edici unsurlarını “s”, “i” “e” harflerinin teşkil ettiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.İlk derece mahkemesince, dava konusu “i-watch” ibareli markanın davacı markaları ile 556 sayılı KHK’nın 8/1-b maddesi anlamında iltibas oluşturmadığı, aynı KHK’nın 8/4 maddesi koşullarının oluşmadığı ve kötü niyet iddiasının ispatlanamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.İlk derece mahkemesinin kararına karşı, davacı vekili tarafından istinaf yoluna başvurulmuştur.… Bölge Adliye Mahkemesince, tüm dosya kapsamına göre, 556 sayılı KHK’nın 8/1-b koşullarının oluştuğu gerekçesiyle HMK’nın 353/1-b-…. maddesi gereğince ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına ve dosyada toplanan deliller yeterli olduğundan duruşma açılmaksızın, dosya üzerinden davanın kabulü ile … kararının iptaline karar verilmiştir.Bölge Adliye Mahkemesi kararı, Türk Patent ve Marka Kurumu vekili tarafından temyiz edilmiştir.İlk Derece Mahkemesince verilen karara yönelik olarak yapılan istinaf başvurusu üzerine HMK’nın 355 vd. maddeleri kapsamında yöntemince yapılan inceleme sonucunda Bölge Adliye Mahkemesince esastan verilen nihai kararda, dosya kapsamına göre saptanan somut uyuşmazlık bakımından uygulanması gereken hukuk kurallarına aykırı bir yön olmadığı gibi HMK’nın 369/1. ve 371. maddelerinin uygulanmasını gerektirici nedenlerin de bulunmamasına göre usul ve yasaya uygun Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir. 
SONUÇ : Yukarda açıklanan nedenlerle, davalı TPMK vekilinin temyiz isteminin reddi ile Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın HMK’nın 370/1. maddesi uyarınca ONANMASINA, HMK’nın 372. maddesi uyarınca işlem yapılmak üzere dava dosyasının Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, aşağıda yazılı bakiye …,00 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalı TPMK’dan alınmasına, 14/02/2019 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu gönderiyi paylaş

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.