Lan Şeklindeki Sözün, Muhatabın Onur, Şeref Ve Saygınlığını Rencide Edici Boyutta Olmayıp, Hakaret Suçunun Unsurları Oluşmamıştır

Lan Şeklindeki Sözün, Muhatabın Onur, Şeref Ve Saygınlığını Rencide Edici Boyutta Olmayıp, Hakaret Suçunun Unsurları Oluşmamıştır

Lan Şeklindeki Sözün, Muhatabın Onur, Şeref Ve Saygınlığını Rencide Edici Boyutta Olmayıp, Hakaret Suçunun Unsurları OluşmamıştırYargıtay18. Ceza Dairesi
Esas : 2017/1941Karar : 2019/3959Karar Tarihi : 26/02/2019 
“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : Asliye Ceza MahkemesiSUÇLAR : Hakaret, tehditHÜKÜMLER : Mahkumiyet
KARAR
Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, adli sicil kaydına göre, tekerrüre esas sabıkası bulunan sanık hakkında TCK’nın 58. maddesi uygulanmamış ise de, aleyhe temyiz olmadığından bozma yapılamayacağı anlaşılarak dosya görüşüldü.Ancak;1-Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kamu görevlileri veya sivil vatandaşa yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref, ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövme fiilini oluşturması gerekmektedir.Olay günü sanığın, katılana söylediği kabul edilen “lan” şeklindeki sözünün, muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu ve dolayısıyla hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi,2-Sanığa yükletilen hakaret suçunun, unsurları itibariyle oluşmadığının kabul edilmesi halinde, sanığın üzerine atılı TCK’nın 106/1-2. cümlesinde düzenlenen tehdit suçunun kovuşturma aşamasında uzlaşma kapsamında kalması nedeniyle, sanık hakkında CMK’nın 253. maddesi uyarınca uzlaşma hükümlerinin uygulanarak, sonucuna göre sanığın hukuki durumunda yeniden değerlendirilme yapılmasında zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş, sanık … müdafiinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 26/02/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu gönderiyi paylaş

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.