Genel

Kat Maliki Olmayan Yönetici Ortak Yerlere El Atan Kat Maliki Aleyhine Kat Malikleri Kurulundan Özel Yetki Almadıkça Dava Açamaz

Kat Maliki Olmayan Yönetici Ortak Yerlere El Atan Kat Maliki Aleyhine  Kat Malikleri Kurulundan Özel Yetki Almadıkça Dava  AçamazYargıtay18. Hukuk Dairesi
Esas : 2015/5710Karar : 2016/499Karar Tarihi : 18.01.2016 
“İçtihat Metni”MAHKEMESİ : Sulh Hukuk Mahkemesi
Dava dilekçesinde, ortak alana müdahalenin önlenmesi, kâl’i ile 75 TL ecrimisil bedelinin davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm davacı vekili ile davalı tarafından temyiz edilmiştir.
YARGITAY KARARI
Temyiz istemlerinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:Dava dilekçesinde, apartman ortak alanlarına yapılan müdahalenin önlenmesi, haksız olarak el atılan kısımlardaki eklentilerin kal’i ile ecrimisil bedeline hükmedilmesi istenilmiş; mahkemece müdahalenin önlenmesi ile kâl isteminin kabulüne, ecrimisil isteminin reddine karar verilmiştir.Kat Mülkiyeti Yasası’nın 19. maddesi gereğince; yöneticinin ortak alana müdahalenin önlenmesi ile kal’i davası açabilmesi için kat maliki olması ya da kat maliki olmayan yönetici tarafından dava açılması halinde kat malikleri kurulunca kendisine dava açma yetkisinin verilmiş bulunması gerekir.Somut olaya gelince; dosya arasında bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesinde davacı yöneticinin bağımsız bölüm maliki olmadığı anlaşılmaktadır. Buna göre mahkemece davacı yöneticiyi dava açmak üzere Kat Mülkiyeti Yasası’nın 35. vd. maddeleri gereğince kat malikleri kurulu tarafından verilmiş bir yetki bulunup bulunmadığı araştırılarak bu yönde verilmiş bir yetki bulunmadığı takdirde davanın reddine karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması doğru görülmemiştir.Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harçlarının istek halinde temyiz edenlere iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 18.01.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Makalemizi Oylar Mısınız? post

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Gönder
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhabalar hukuki sorununuz hakkında nasıl yardımcı olabiliriz ?
Call Now Button