Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ile Davacı İdare Adına Tescili Davalarında Davacı İdare Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmemesi Gerekir

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ile Davacı İdare Adına Tescili Davalarında Davacı İdare Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmemesi Gerekir

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ile Davacı İdare Adına Tescili Davalarında Davacı İdare Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmemesi GerekirYargıtay5. Hukuk Dairesi
Esas : 2019/9415Karar : 2020/322Karar Tarihi : 15/01/2020
“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi
Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın yol olarak tapudan terkini davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi, davacı idare ile bir kısım davalılar vekillerince verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR
Mahkemece, uyulan bozma kararı gereğince inceleme ve işlem yapılarak hüküm kurulmuş; karar, davacı idare ve bir kısım davalı vekilince temyiz edilmiştir.Davacı idare vekilinin tüm, davalı vekilinin ise aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazları yerinde değildir. Şöyle ki;1-… Belediye Başkanlığının 17/06/2019 tarih 1856 sayılı yazısı, dava konusu taşınmazın konumu, yüzölçümü ve geometrik durumu dikkate alındığında kamulaştırmadan arta kalan bölümde %30 oranında değer kaybı olacağı gözetilmeden az bedele hükmedilmesi,
2-Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 12055/17 numaralı başvuru sonucu verilen 23.10.2018 tarihli kararı ve Anayasa Mahkemesinin 2016/9364 başvuru numaralı, 01.06.2019 gün 30791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kararı gözönüne alındığında davacı idare lehine vekalet ücretine hükmedilmemesi gerektiğinin düşünülmemesi,Doğru görülmemiştir.
Bir kısım davalılar vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, davacı idare harçtan muaf olduğundan harç alınmamasına, davalıdan peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 15/01/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu gönderiyi paylaş

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.