İş Sözleşmesinde İşçinin İl Sınırları İçinde İşverenin Diğer İşyerlerinde Çalışmayı Kabul Etse Dahi İşverene Sınırsız Değişiklik Yapma İmkanı Tanımaz

İş Sözleşmesinde İşçinin İl Sınırları İçinde İşverenin Diğer İşyerlerinde Çalışmayı Kabul Etse Dahi İşverene Sınırsız Değişiklik Yapma İmkanı Tanımaz

İş Sözleşmesinde İşçinin İl Sınırları İçinde İşverenin Diğer İşyerlerinde Çalışmayı Kabul Etse Dahi İşverene Sınırsız Değişiklik Yapma İmkanı TanımazYargıtay9. Hukuk Dairesi
Esas : 2017/13476Karar : 2020/721Karar Tarihi : 20/01/2020 
“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : İŞ MAHKEMESİ
Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
YARGITAY KARARI
Davacı İsteminin Özeti : Davacı vekili; davalılar … Tesis Yönetim Hiz. A.Ş. ve …. aleyhine, müvekkilinin 01.07.2004-05.10.2013 tarihleri arasında asıl işveren … bünyesinde faaliyet gösteren alt işveren … Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş.’de aralıksız olarak çalıştığını, müvekkilinin iş akdinin haksız olarak feshedildiğini, 2013 Eylül ayında … sendikasına üye olduğunu, sendika bildirim kağıtlarını …’a göndermesi sonucunda yetkililerin kendisiyle görüşmek için çağırdıklarını, sonrasında talebi dışında 9 gün izne çıkardıklarını, izin dönüşü 05.10.2013 tarihinde iş akdini feshettiklerini, bunun üzerine Bursa 3. Noterliği’nin 21876 yevmiye numaralı 09.10.2013 tarihli ihtarnamesi ile yasal haklarını talep ettiğini ancak hiçbir sonuç alınamadığını beyanla kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve sendikal tazminata dayalı alacaklarının olduğunu ileri sürerek; davanın kabulüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekilinin Cevabının Özeti : Davalı vekili; müvekkili ile diğer davalı arasında asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulmadığını, müvekkili şirketin temizlik işlerinin ihale ile diğer davalıya verildiğini, husumet itirazında bulunduklarını, müvekkili şirketin kuruluşundan bu yana işyerinde sendikal örgütlenme olduğunu, çalışan işçilerin tamamının sendikalı olduğunu; davacının çalışmakta olduğu diğer davalı şirketin işkoluna bakıldığında davacının üyesi olduğunu iddia ettiği … sendikasının davacının işvereni olan … A.Ş.’nin iş kolunda yetkili olmadığının görüleceğini, davacının hiçbir etkisi olmayan sendika üyeliği nedeniyle iş akdinin feshedildiği iddiasının gerçekler ile bağdaşmadığını savunarak; davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı … Tesis Yönetim Hizmetleri AŞ. Vekilinin Cevabının Özeti : Davalı vekili; davacının, müvekkili şirketin hizmet vermiş olduğu … fabrikası projesinde çalışmaktayken asıl işverenin kadro azaltımı talebi doğrultusunda Marmara Birlik projesine atandığını, 27.09.2013 tarihinde yüzüne karşı atama yapılmak istendiğini ancak davacının atama yazısını tebliğ almadığını, bunun üzerine atama yazısının davacı işçinin ikamet adresine gönderildiğini, davacının atama yazısını tebliğ almasına rağmen 06.10.2013-21.10.2013 tarihleri arasında (hafta tatili ve genel tatil günleri haricinde) devamsızlığının tespit edildiğini, kendisiyle yapılan telefon görüşmesinde çalışmak istemediğini ve işe gelmeyeceğini söylediğini, 22.10.2013 tarihinde işe davet yazısı gönderildiğini, ancak davacının yazıyı tebliğ almasına rağmen işe gelmediğini, bunun üzerine iş akdinin İş Kanunu’nun 25/II-g maddesi gereği haklı nedenle feshedildiğini, davacı ile müvekkili şirket arasında akdedilen iş sözleşmesinde “personelin gerektiği hallerde aynı il sınırlarındaki başka işyerlerinde geçici veya sürekli olarak görevlendirilebileceğinin” hüküm altına alındığını, davacının sendikal tazminat talebinin hukuki dayanaktan yoksun olduğunu, sendikal tazminata hak kazanabilmek için iş akdinin sendikal faaliyetlerden dolayı feshedilmesi gerektiğini, davacının iş akdinin devamsızlık nedeniyle haklı nedenle feshedildiğini savunarak; davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Yerel Mahkeme Kararının Özeti : Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.
Temyiz : Karar süresinde davacı vekilince temyiz edilmiştir.
Gerekçe : 1- Dosyadaki yazılara, delillerin taktirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.2- Davacı işçi iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı neden olmaksızın ve sendikal nedenlerle feshedildiğini ileri sürerek ihbar, kıdem ve sendikal tazminat talebinde bulunmuştur.Davalı işveren iş sözleşmesinin hükmüne dayalı olarak davacının aynı il sınırlarında başka bir iş yerinde görevlendirildiğini yeni görev yerinde çalışmama sebebiyle iş sözleşmesinin haklı olarak feshedildiğini savunmuştur. Mahkemece savunmaya değer verilerek isteklerin reddine karar verilmiştir.Sendikal nedenle fesihle ilgili olarak ispat yükü üzerinde olan davacı işçi tarafından sendikal nedenin varlığı usulünce ispat edilememiş olmakla mahkemece sendikal tazminat talebinin reddi yerindedir.4857 sayılı İş Kanunu’nun 22. maddesine göre çalışma koşullarında esaslı değişiklik ancak işçinin yazılı onayı ile gerçekleştirilecek olup somut olayda davacı işçi yapılan görev değişikliğini kabul etmemiştir. İş sözleşmesinde işçinin il sınırları içinde işverenin diğer işyerlerinde çalışmayı kabul ettiği yazılı olsa da sözleşme hükmü işverene sınırsız bir değişiklik yapma imkanı tanımaz.Somut uyuşmazlıkta davacının fiilen çalıştığı … Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.’nin iş yeri Osmangazi ilçesi olup, değişiklik sonrasında görevlendirildiği iş yeri ise İzmir yolu 29. km.de bulunan Başköy mevkiinde faaliyet göstermektedir. Değişikliğin işçi aleyhine olup, İş Kanunu’nun 22 maddesi kapsamında işçinin kabulüne bağlı olduğu anlaşıldığından işveren tarafından yapılan feshin aynı madde kapsamında değişiklik feshi olarak değerlendirilmesi ve ihbar tazminatı ile kıdem tazminatı isteklerinin kabulüne karar verilmesi gerekirken bu taleplerin reddi hatalıdır.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın açıklanan sebepden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 20/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu gönderiyi paylaş

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.