İş Müfettişlerinin Düzenlediği Raporlara Karşı Dava Açmak Mümkündür

İş Müfettişlerinin Düzenlediği Raporlara Karşı Dava Açmak Mümkündür

İş Müfettişlerinin Düzenlediği Raporlara Karşı Dava Açmak MümkündürYargıtay22. Hukuk Dairesi
Esas : 2020/712Karar : 2020/2643Karar Tarihi : 17.02.2020 
Davacının İddiaları : Davacı işveren açmış olduğu dava ile Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu tarafından görevlendirilen İş Müfettişi tarafından davacı şirkete ait … Restaurant … Şubesi’nde fazla çalışma ücretlerinin ve yol parasının ödenmediği iddiası üzerine 07/11/2017 – 19/01/2018 tarihleri arasında yapılan denetim neticesinde inceleme raporunun düzenlendiğini, raporda iş yerinde çalışan toplamda 26 işçiye 2016/11 ila 2017/12 dönemleri arasında fazla çalışma yaptırıldığının, ancak fazla çalışma ücretlerinin eksik ödendiğinin tespitlerinin yapıldığını ancak rapor hazırlanırken incelemenin eksik yapıldığı, puantaj kayıtlarının dikkate alınmadığı gibi gerekçeler ile raporun iptalini talep etmiştir.
Davalının Cevapları : Davalı taraf cevabında: Davayı kabul etmediklerini, davanın muhatabının idari para cezalarını uygulayan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik kurumu olduğunu, ve pasif sıfat yokluğu, usul, esas ve mevcut mevzuata aykırılığı yönlerinden reddini talep etmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararı : Davanın aleyhine hukuki sonuç doğuracak işçiler aleyhine açılması gerektiği halde davalı … aleyhine açılmasının yerinde olmadığı kararına varılmıştır. …’nın dava şartlarından olan husumet ehliyetinin bulunmadığı ve davalının taraf sıfatının olmadığından husumeti bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Bölge Adliye Mahkemesinin Kararı : İlk derece mahkemesinin kararına karşı Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvurulmuş fakat burada da İlk Derece Mahkemesi kararının usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğu kanaatine varılmış, davacının istinaf başvurusu esastan reddedilmiştir.
Bu karar, Davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dairemizce daha önce genel denetim sırasında yapılan müfettiş tespitlerine karşı taraflarca dava açılamayacağı yönünde uygulama yapılmakta idi. Ancak konunun yeniden değerlendirilmesi sonucunda, bu tür tespitlere karşı da dava açılmasında hukuki yararın bulunduğu sonucuna varılmıştır. Bu bağlamda genel denetim sonucu yapılan tespitlere karşı sadece Bakanlığa karşı; işçinin şikayeti üzerine yapılan denetim sonucu bir tespit yapılmışsa Bakanlık ile birlikte şikayette bulanan işçiye karşı dava açılması gerekir.
Somut olayda; dava konusu edilen inceleme raporundaki tespitler … isimli işçinin şikayeti üzerine yapılan denetim sonucunda … iş müfettişi tarafından yapılmış olmakla, davanın Bakanlık aleyhine yöneltilmesi doğru olmakla birlikte şikayette bulunan işçi de davaya dahil edilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde husumet yokluğu sebebi ile davanın reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.”
ifadelerini kullanmıştır.
Sonuç olarak;1- Bu karardan anlaşılacağı üzere Yargıtay bir uygulama değişikliğine gitmiştir. Artık, iş müfettişlerinin genel nitelikli denetim sonucu düzenledikleri raporlara karşı da taraflarca dava açılabileceğinin kabulünün, hukuki yarar gözetilerek, gerektiği sonucuna varılmıştır.
2- Fakat, genel denetim sonucu yapılan tespitlere kapsamında, ilgili Bakanlığın yanı sıra işçinin şikayeti söz konusu ise şikayette bulunan işçiye karşı da dava açılması gerekmektedir.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu gönderiyi paylaş

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.