İş güvenliği etkilemediği sürece ara dinlenmesinde işçinin sigara içmesi

İş güvenliği etkilemediği sürece ara dinlenmesinde işçinin sigara içmesi

İş güvenliği etkilemediği sürece ara dinlenmesinde işçinin sigara içmesiÖzet : İşçinin iş sözleşmesinin, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25/II maddesi uyarınca feshedilebilmesi için işçinin davranışının söz konusu maddede belirtilen nedenler kapsamında yer alması, ayrıca feshin ölçülülük ilkesi gereği davranışla da orantılı olması gerekmektedir. Dosya içeriğine göre; davacının iş sözleşmesi işe girerken taahhüt etmesine rağmen ara dinlenme sırasında sigara içmesi nedeni ile feshedilmiştir. Davacının ara dinlenmede iken sigara içmesi iş güvenliğini tehlikeye düşürmediği gibi işin niteliğini de etkilememiştir. Diğer taraftan işin niteliği ve iş güvenliğini etkilemediği sürece işe girerken sigara içilmesi hususunda yasak getirilmesi ayrımcılık nedenidir.
T.C.Yargıtay9. Hukuk Dairesi
Esas No : 2014/29293Karar No : 2016/3137Karar Tarihi : 18.2.2016 
DAVA : Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile fazla mesai ücreti alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. 
Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili; müvekkilinin 05.04.2012-30.10.2013 tarihleri arasında davalıya ait işyerinde satış danışmanı olarak çalıştığını, iş sözleşmesinin haklı bir neden olmaksızın feshedildiğini ve işçilik alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek; kıdem ve ihbar tazminatları ile fazla çalışma ücreti alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmeisni talep ve dava etmiştir.
B) Davalı Vekilinin Cevabının Özeti:Davalı vekili; davacının iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini, davacının fazla mesai alacağının bulumadığını savunarak; davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:Mahkemece, davacının iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiği ve fazla çalışma yapmasına karşın ücretinin ödenmediği gerekçesi ile kıdem ve ihbar tazminatlarının reddine fazla mesai alacağının ise kabulüne karar verilmiştir. 
D) Temyiz:Karar süresinde taraflarca temyiz edilmiştir. 
E) Gerekçe:
1- Dosyadaki yazılara, delillerin taktirin de bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının tüm davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
2- Taraflar arasında feshin haklı nedene dayanıp dayanmadığı noktasında uyuşmazlık bulunmaktadır.
İşçinin iş sözleşmesinin, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25/II maddesi uyarınca feshedilebilmesi için işçinin davranışının söz konusu maddede belirtilen nedenler kapsamında yer alması, ayrıca feshin ölçülülük ilkesi gereği davranışla da orantılı olması gerekmektedir. Dosya içeriğine göre; davacının iş sözleşmesi işe girerken taahhüt etmesine rağmen ara dinlenme sırasında sigara içmesi nedeni ile feshedilmiştir. Davacının ara dinlenmede iken sigara içmesi iş güvenliğini tehlikeye düşürmediği gibi işin niteliğini de etkilememiştir. Diğer taraftan işin niteliği ve iş güvenliğini etkilemediği sürece işe girerken sigara içilmesi hususunda yasak getirilmesi ayrımcılık nedenidir.
Davacının bu davranışına fesih gibi ağır bir sonucun bağlanması ölçülülük ilkesine de aykırıdır. İşveren feshi haklı nedene dayanmadığından kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü gerekirken reddi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir. 
F) SONUÇ:
Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 18/02/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu gönderiyi paylaş


WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.