Hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma suçu

Hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma suçu

Hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma suçuÖzet : tanık beyanlarında ismi geçen A. Y…in celbedilerek tanık sıfatıyla beyanlarını alınması, Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2009/21111 sırasına kaydı yapılan şikayetin akıbeti araştırılarak incelenmesi, kamu davası açılmış ise ilgili dava dosyanın getirtilip, hukuki ve fiili irtibat bulunup bulunmadığının belirlenerek birleştirme hususunun değerlendirilmesinden sonra toplanan tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken, eksik inceleme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması,
T.C.Yargıtay15. Ceza Dairesi
Esas No : 2013/18187Karar No : 2015/31559Karar Tarihi : 30.11.2015 
Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü;Kısa karar ile gerekçeli kararın hüküm fıkrasında suç adının nitelikli görevi kötüye kullanma olarak yazılması mahallinde düzeltilebilir yazım hatası olarak kabul edilmiş ve bozma sebebi olarak görülmemiştir.Katılanın yetkilisi olduğu H…. Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi ile sanığın yetkilisi olduğu K…. Sağlık Hizmetleri A.Ş arasında sanığın kiralamış olduğu iş hanı niteliğindeki taşınmazın klinik olarak işletilmesi konusunda 08/10/2007 tarihli işletme sözleşmesi imzalandığı, katılanın sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle sözleşmenin sanık tarafından tek taraflı olarak feshedildiği, Beşiktaş …Noterliğince hazırlanan 14/12/2007 tarih ve 41607 yevmiye sayılı finansal kiralama sözleşmesi ile katılan tarafından alınan 4 adet tıbbi cihazın katılanın sözleşmeye konu iş hanında bulunan katılanın odasında kilitli olduğu sırada sanığın katılanın söz konusu iş hanına girişini engellediği ve suça konu cihazları katılana teslim etmeyerek hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunu işlediğinin iddia edildiği olayda; tanıklar A. B.. ve E. T..’nın duruşmada alınan ifadelerinde suça konu cihazların O… Sağlık Hizmetleri İç ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi yetkilisi A. Y.. tarafından işyerinden alındığını beyan etmeleri, katılan vekilinin dosyaya sunmuş olduğu 14/10/2009 havale tarihli dilekçesinde sanık M.. E..,        ……………ile ilgili olarak nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık, iş ve çalışma hürriyetini ihlal, suç eşyasının satın alınması ve kabul edilmesi suçlarından Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını, şikayetin Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2009/21111 esasına kaydedildiğini belirtmesi karşısında; gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde tespiti bakımından; tanık beyanlarında ismi geçen A. Y…in celbedilerek tanık sıfatıyla beyanlarını alınması, Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2009/21111 sırasına kaydı yapılan şikayetin akıbeti araştırılarak incelenmesi, kamu davası açılmış ise ilgili dava dosyanın getirtilip, hukuki ve fiili irtibat bulunup bulunmadığının belirlenerek birleştirme hususunun değerlendirilmesinden sonra toplanan tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken, eksik inceleme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması,Kabule göre de;Anayasa Mahkemesi’nin 08/10/2015 tarih ve 2014/140 Esas, 2015/85 Karar sayılı Kararı gereğince; 5237 sayılı TCK’nın 53. maddesinin 1-b bendinde yer alan, “ seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasî hakları kullanmaktan…” ibaresinin bazı durumlarda Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edildiği, söz konusu iptal kararının da, 24/11/2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 29542 sayı ile yürürlüğe girdiği dikkate alınarak ve hükümde TCK’nın 53. maddesi uygulanırken, “seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasî hakları kullanmaktan…” yoksun bırakma kararının verilmiş olması nedeniyle, lehe olan söz konusu iptal kararı nedeniyle değerlendirme yapılmasında zorunluluk bulunması,Kanuna aykırı olup, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu nedenle, 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 30/11/2015 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu gönderiyi paylaş


WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.