Davadan feragat
blog img

Davadan feragat

Davadan feragat kesin hüküm sonuçlarını doğurur.
Davadan feragat karar kesinleşinceye kadar yapılabilir.
Davadan feragat karşı tarafın kabulüne bağlı değildir.
Temyiz aşamasında feragat yapılırsa dosya yerel
mahkemeye gönderilir.

Konu hakkında detaylı açıklamaları tam metni asagida verilen Yargitay kararında inceleyebilirsiniz

YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ
E. 2020/19 K. 2020/2614 T. 04.09.2020
Karar,

davalı vekili tarafından temyiz edildikten sonra davacı vekili davadan feragat etmiştir.

Feragat, 6100 sayılı HMK’nun 311 nci madde hükmü uyarınca, kesin hüküm sonuçlarını doğurduğu gibi, aynı Kanun’un 309/2 nci maddesi uyarınca karşı tarafın kabulüne de bağlı bulunmamaktadır.Öte yandan, aynı Kanun’un 310 ncu maddesi uyarınca davadan feragat, karar kesinleşinceye kadar her aşamada mümkündür. 28.07.2020 tarihinde yürürlüğe giren 7251 sayılı Kanun’un 29’uncu maddesi ile HMK’nın 310’uncu maddesine eklenen 3’üncü fıkraya göre, ‘‘Feragat veya kabul, dosyanın temyiz incelemesine gönderilmesinden sonra yapılmışsa, Yargıtay temyiz incelemesi yapmaksızın dosyayı feragat veya kabul hususunda ek karar verilmek üzere hükmü veren mahkemeye gönderir’’

 

hükmünü içermektedir.


Bu itibarla, davacı vekilinin davadan feragat iradesi ile ilgili ek karar
verilebilmesi için dosyanın yerel mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.


SONUÇ


Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, dava dosyasının
yerel mahkemesine GÖNDERİLMESİNE, 04.09.2020 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Bir Yorum Gönder

Call Now Button
Mesajı Gönder
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba.
Hoş geldiniz. Hukuki anlamdaki tüm soru ve sorunlarınız için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.