Dava Vekaleti Örnek Metin

Tokmak, Terazi, Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Dava Vekaleti Örnek Metin

Dava Vekaleti Örnek Metin:

Leh ve aleyhimde açilmiş veya açılacak bilumum dava ve takiplerden dolayı T.C. Mahkemelerinin meclislerinin, daire ve kurumlarının her bölüm ve derecesinde her sifat tarik ve suretle beni temsile, haklarımı korumayı temin, müdafaa ve muhafazası için uygun göreceği tüm işlemleri takip etmeye, sonuçlandırmaya, dava açmaya, yeniden dava açmaya, dilekçe ve belgeleri yazıp imzalayarak ilgili olduğu daire ve kuruma vermeye, tebliğ ve tebellüge, kararların açıklanmasini ve düzeltilmesini istemeye, istinaf yoluna başvurmaya, davayi temyize, Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge idare Mahkemeleri,

Yargıtay, Daniştay ve diğer idari, mali ve yargı kurumlarında temsile ve duruşma ve karar düzeltme talebinde bulunmaya, taniklan dinletmeye, şikayette bulunmaya, şikayetten vazgeçmeye, Anayasa Mahkemesinde bireysel başvuru hakkımı kullanarak dava açmaya, Avrupa Insan Hakları Mahkemesi’nde dava açmaya, takip etmeye, sonuçlandırmaya, bilirkişi, muhasip, hakem tayin ve reddine, keşif talebine, raporlara itiraza, tespit – yaptırmaya, ihtarname, ihbarname, protesto çekmeye ve cevap vermeye, fesih ihbarında bulunmaya, ilamlar ve kararların tamaminin uygulanmasını sağlamaya, duruşma dişi tutuima talebinde bulunmaya, ihtiyati ve icrai haciz ve tedbir kararları almaya, tedbir ve haciz koydurmaya, icra takiplerinde pey sürmeye, AHZU KABZ’a, benim dışımda devam edecek duruşmalara katılmaya, CMK’nun ilgili maddeleri uyanınca uzlaşmaya, urlaşmaları kabul veya redde,

Tokmak, Terazi, Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

CMK gereğince hükmün açıklanmasının geri birakilmasini ve ertelenmesini talep etmeye, yabancı ülkelerden verilmiş mahkeme kararlarının taninmasi ve tenfizini istemeve, adli sicil kaydımı, arşiv bilgilerini talep etmeye, mal beyanında bulunmaya, sulh olmaya, Hakimleri redde, davanın tamamını islah etmeye, yemin teklif etmeye, yemini kabul lade ve redde, haczi kaldırmaya, iflasimi istemeye, tahkim ve hakem sözleşmesi yapmaya, konkordato veya sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yolu ile yeniden yapelandirilmasi teklifinde bulunmaya ve bunlara muvafakat vermeye, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmaya, arabuluculuk yoluna başvurmaya, arabulucu seçmeye, arabuluculuk sürecinde ve müzakerelerde beni temsile, dilerse süreci sona erdirmeye, tutanak ve anlaşma belgelerini imzaya, takip ve sonuçlandırmaya, davadan veya kanun yollarından feragat etmeye, feragati kabule, karşı tarafı ibra ve davasını kabul etmeye, yargılamanın iadesi yoluna gitmeye, hakimlerin fillleri sebebi ile devlet aleyhine tazminat davası açmaya,

Izale’i Suyu Satış Memurluklarında satış talebinde bulunmaya, teminat yatırmaya, pey sürmeye, teminatı iade almaya, satış talebinden vazgeçmeye, Noterliklerden Mirasçilik Belgesi talep edip almaya, yetkili vekilim ile aramizdaki mutabakat sonucu vekalet sözleşmesi kurulmuş olduğundan, iş bu vekaletnamenin filen teslimi yerine geçmek üzere, TNBBS Elektronik arşivine taranmasını, vekilin talebi halinde elektronik arşivden çiktisinin alınarak Noterlik işlemlerinde dayanak olarak kullanılmasını kabulle, işlemin yapıldığı noterlik ile diğer noterlik dairelerinden fiziki veya elektronik arşivden örnek almaya bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını tevkil, teşrik ve azle, mezun ve yetkili olmak üzere ……. Barosu’na kayıtlı …….. T.C. kimlik numaralı Av………. tarafimdan vekil tayin edildiAncak bosanma davası, isim değişikliği, yaş düzeltmesi, soybağının reddi gibi özellik arz eden davalarda özel yetki gerekmektedir yine de avukatiniza danışmadan vekalet cikarmayiniz

İşe iade davası nedir?

Bu konu hakkındaki benzer makalelerimiz için tıklayın

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu gönderiyi paylaş

Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.