Araç üzerine konulan haczin düşmesi

Araç üzerine konulan haczin düşmesi

Araç üzerine konulan haczin düşmesi1.) araç kayıtları üzerine konulan hacizden itibaren 6 ay içinde satış istenilmemiş ise haciz kalkar.
2.) İstihkak davalarında geçerli bir haczin bulunması dava şartı olup, hüküm kesinleşinceye kadar yargılamanın her aşamasında re’sen gözetilmesi gerekir.
3.) Haciz düşmüş ise istihkak davasının ön koşul yokluğundan reddi gerekir.
8. Hukuk Dairesi 2018/12173 E.2018/15986 K.”İçtihat Metni”MAHKEMESİ :İcra Hukuk MahkemesiDAVA TÜRÜ : İstihkak
Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş olup hükmün davalı alacaklı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.
KARAR
Davacı 3. kişi vekili, borçlu hakkında yapılan icra takibinde haczedilen … plakalı aracın borçluya mülkiyeti muhafaza kaydı ile satıldığını borçlunun kendisine düşen edimi yerine getirmediğinden malik olamadığını, araca ilişkin haczin kaldırılmasını talep ve dava etmiştir.
Davalı alacaklı vekili davanın reddini talep etmiştir.
Mahkemece; dava konusu … plaka sayılı aracın davacı üçüncü kişi tarafından, borçlu …’ya 05/04/2013 tarihinde mülkiyeti muhafaza sözleşmesi ile satıldığı, haciz tarihi olan 15/03/2013 tarihinde mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış yapıldığının araç kayıt bilgilerinden anlaşılabilir olduğu gerekçesi ile davanın kabulüne ve davalı aleyhine kötü niyet tazminatına karar verilmiş; hüküm, davalı alacaklı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, üçüncü kişinin İİK’nin 96. vd. maddelerine dayalı istihkak iddiasına ilişkindir.
Dosya kapsamındaki belgelere göre; aracın borçlu adına kayıtlı olduğu ve 15.7.2013 tarihinde Uyap-Polnet üzerinden araç kaydına haciz konulduğu görülmektedir. İstihkak davalarında geçerli bir haczin bulunması dava şartı olup, hüküm kesinleşinceye kadar yargılamanın her aşamasında re’sen gözetilmesi gerekir. … İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2014/11 esas, 2014/52 karar ve 30.01.2014 tarihli kararı ile belirlenen teminatın gösterilmesi halinde geçerli olmak üzere takibin ertelenmesine karar verilmiş ise de; belirlenen teminat yatırılmadığından takibin durmadığı anlaşılmaktadır. Bu halde, satış isteme süresi haciz tarihinden itibaren hesaplanır. İİK’nin. 106.-110. maddelerine göre ise, alacaklı haczolunan mal taşınır ise hacizden itibaren 6 ay içinde satılmasını isteyebilir
. Bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar. Buna göre araç üzerindeki 15.7.2013 tarihli haczin, dava tarihi olan 17.02.2014 tarihi itibariyle düştüğü göz önüne alınarak, istihkak davasının ön koşul yokluğundan reddi gerekirken yazılı şekilde istihkak davasının kabulüne karar verilmesi doğru olmamış, hükmün bu nedenle bozulmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün İİK’nin 366 ve 6100 sayılı HMK’nin Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’nin 428. maddesi uyarıncaBOZULMASINA, taraflarca İİK’nin 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine, 20.09.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Call Now Button
Mesajı Gönder
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba.
Hoş geldiniz. Hukuki anlamdaki tüm soru ve sorunlarınız için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.